نوشته‌ها

انحراف و شکستگی زین دوچرخه

/
انحراف زاویه ای زین نیز نکته بسیار مهمی است. اگر نوک زین دوچرخ…