نوشته‌ها

گرفتن لنگی دوچرخه

/
طوقه به دو شكل می تواند لنگ شود :  لنگی به چپ وراست ‌…